Stadgar

Stadgar - Kiruna Whiskysällskap

§ 1. Namn och Säte
Föreningens namn är Kiruna Whiskysällskap (KWS)
Föreningen har sitt säte i Kiruna

§ 2. Syfte och ändamål
KWS är en sluten kamratförening, som under ordnade former, träffar likasinnade som har ett gemensamt intresse av att prova och njuta av whisky samt ge medlemmarna ökad kunskap och intresse för whisky.

Föreningen skall ta sitt ansvar i samhället genom att förorda en måttlig konsumtion och arbeta för att minderåriga inte dricker alkohol.

§ 3. Medlemsskap
Medlemmar i KWS utgörs av styrelsen antagna medlemmar som betalt sin årsavgift. Inträde och medlemskap i föreningen beslutas av sittande styrelse. Ingen medlem har företräde före annan medlem. Aktiv medlem kan uteslutas om denne uppträder på sådant sätt att det skadar eller missgynnar medlem eller föreningen. Vi har ett kösystem dit potentiella medlemmar (prospekt) kan anmäla sitt intresse och för att få stå kvar på listan måste en prospekts visa sig aktiv som gäst.

§ 4. Medlemskriterier
Kriterier för medlemskap är att vara en seriös whiskyälskare som bringar en ålder av minst 20 år. Deltaga på klubbens träffar och visa ett intresse att påtaga sig uppdrag inom föreningen. Betala av årsmötet fastställd årsavgift senast en månad efter årsmötet. Medlemsantalet bör ej överstiga 25 personer.

§ 5. Årsmöte
Årsmöte skall hållas en gång per år. Årsmötet skall välja en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör samt minst två ledamöter. På årsmötet skall även en revisor väljas. Kallelse till årsmötet skall ske minst 14 dagar innan årsmötets genomförande. Kallelse skickas via mail till medlemmarna samt annonseras på hemsidan.

Motioner till årsmötet skall inskickas senast 1 månad innan. Inkomna motioner redovisas till medlemmarna senast 14 dagar innan årsmötet för att denne skall hinna ta ställning till inlämnade motioner.

§ 6. Utträde ur föreningen
Medlem kan vid varje tidpunkt utträda ur föreningen. Utträde sker genom skriftligt meddelande till styrelsen. Erlagd årsavgift återbetalas ej.

§ 7. Årsavgift
Årsmötet beslutar om kommande årsavgift

§ 8. Föreningens upplösande
Föreningen kan upphöra efter enhälligt beslut på årsmöte varefter eventuella tillgångar delas lika mellan föreningens medlemmar.

§ 9. Föreningens stadgar
Revidering av stadgar kan ske vid årsmöte. Förslag till nya stadgar måste ha sänts till samtliga medlemmar minst två veckor före årsmötesdagen.

// Styrelsen