GDPR

General Data Protection Regulation

GDPR - Dataskyddsförordningen

Viktig information om den nya dataskyddsförordningen

Kiruna Whiskysällskap värnar om våra medlemmars integritet och följer den  nya lagstiftningen som benämns GDPR.

GDPR står för "General Data Protection Regulation" - eller Dataskyddsförordningen som den heter på svenska - och är en förordning som började gälla inom EU:s medlemsstater från den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige och ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL). Målsättningen med den nya förordningen är att ge ett modernare dataskydd för individer mer anpassat för den digitala utvecklingen som skett de senaste åren.

Kiruna Whiskysällskap (KWS) - Personuppgiftspolicy
KWS värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur KWS samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. 

KWS:s behandling av personuppgifter är baserade på fullgörande av avtal. I detta sammanhang är ditt medlemskap ett avtal med föreningen. Medlemskapet och insamlad fakta i vårt medlems-register är vårt främsta verktyg för nå ut med information till dig.

Genom att använda KWS:s tjänster, accepterar du vår personuppgiftspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att KWS använder elektroniska kommunikations-kanaler för att skicka information till dig.

Personuppgifter som behandlas
Person och kontaktinformation - namn, adress, e- postadress, mobiltelefonnummer och fotografier.

Ändamålet med informationen som inhämtas är att:
• Bevilja medlemskap i KWS.
• Sända relevant information t ex inbjudningar.
• Kunna ta kontakt för att ge dig information och ställa frågor.
• Ge assistans gällande ditt medlemskap.

Vi inhämtar ingen information från tredje part. Informationen lagras i vår medlemsdatabas och i vissa delar i databasen på vår webbplats.

Hur länge lagrar vi informationen?
Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra våra överenskomna åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När en medlem väljer att gå ur föreningen raderas personuppgiften omgående. 

Insynsbegäran
Som medlem i KWS har du rätt att ta del av vår behandling av dina personuppgifter samt att bli raderad, få dina personuppgifter korrigeringar eller begränsade. Dock kan KWS inte längre bevilja medlemskap i föreningen om en medlem begär att hens personuppgifter ska raderas.

Insynbegäran kan göras skriftligen via email. En vidimerad kopia av giltig svensk legitimation ska bifogas begäran. Sänd er begäran till info@kirunawhisysallskap.com.

Vid en incident
KWS är ansvarig för att anmäla incidenter till Datainspektionen inom 72 timmar från det att föreningen fått vetskap om incidenten.
KWS är ansvarig att informera berörda om att en incident inträffat, vilka konsekvenser incidenten kan få och vilka åtgärder föreningen vidtagit för att motverka eventuella negativa konsekvenser samt vilka åtgärder som tas för att förhindra att liknande incidenter inträffar.
De som av KWS anlitats som personuppgiftsansvarig (styrelsen) är skyldiga att uppmärksamma föreningen på säkerhetsincidenter så fort dessa upptäcks. Medlemmar och personal är skyldiga att uppmärksamma KWS på säkerhetsincidenter så fort dessa upptäcks.

Om du tror att Kiruna Whiskysällskap inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: datainspektionen.se.

// Styrelsen